Právna informácia

Právna informácia

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.agat.sk
je obchodná spoločnosť, AGÁT DIESEL s.r.o so sídlom :

Myslenická 1/J
902 01 Pezinok

IČO: 44 382 758
DIČ: 2022679659
IČ DPH: SK2022679659

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro , vložka číslo 54369/B

Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti AGÁT DIESEL s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti AGÁT DIESEL s.r.o. .

Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú.
Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedenej webovej stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti AGÁT DIESEL s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto  vyššie uvedené webové stránky.